Algemene handelsvoorwaarden Securatesse

Algemene handelsvoorwaarden Securatesse

 • Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten, alsmede overige vormen van professionele dienstverlening tussen Securatesse en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.
 • Offertes/ Opdrachtbevestiging
  Offertes en opdrachtbevestigingen van Securatesse zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Indien er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten en tevens geen opdrachtbevestiging is verstuurd, zullen partijen desondanks gebonden zijn zodra Securatesse aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Securatesse zal de door haar te verlenen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Securatesse zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De door Securatesse te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als ‘inspanningsverplichting’, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Tarieven en kosten van de opdracht
  Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen; staan in de offerte en opdrachtbevestiging aangegeven. Alle door Securatesse gemaakte kosten anders dan weergegeven in de offerte of opdrachtbevestiging zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Betalingsvoorwaarden
  Het honorarium en eventuele kosten, worden maandelijks (achteraf) in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
 • Overmacht
  Indien Securatesse de verplichtingen uit de overeenkomst niet na kan komen wegens ziekte van mevrouw Feenstra – van der Bij is sprake van overmacht. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, heeft Securatesse het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 • Tussentijdse beëindiging
  Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is Securatesse bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen. Voorts kunnen partijen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement gaat, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.
 • Vertrouwelijkheid
  Securatesse zal ten aanzien van de informatie die haar ten kennis komt gedurende de opdracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
 • Aansprakelijkheid
  Securatesse sluit elke aansprakelijkheid uit voor de door de opdrachtgever dan wel derden geleden schade, behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Securatesse is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving. De aansprakelijkheid van Securatesse jegens opdrachtgever en/of derden is in alle gevallen beperkt tot het totale bedrag van de betreffende opdracht. Opdrachtgever zal Securatesse vrijwaren voor alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de verrichte werkzaamheden en zij zal Securatesse alle schade vergoeden die Securatesse lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 • Toepasselijk recht
  Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Securatesse is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.